Vedtægter

Her er foreningens vedtægter.  

1.0                 Navn og hjemsted.  

      1.1           Foreningens navn er Nees/Bøvling/Lemvig Jagtforening  

      1.2           Foreningens hjemsted er Lemvig kommune.       

 

2.0                Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

 

      2.1         Foreningen er tilsluttet Danmarks Jægerforbund (DJ) hvis vedtægter er bindende for foreningen og går forud for disse vedtægter. 

      2.2         DJ hæfter ikke for foreningens forpligtelser. 

3.0                Formål og opgaver.   

      3.1         Foreningens formål er at samle alle jægere inden for foreningens område og fremme disses interesse i tilslutning til DJ´s formål. 

4.0                Optagelse.   

      4.1         Foreningen kan som medlemmer optage enhver uberygtet person.

5.0            Ophør.  

      5.1         Udmeldelse af foreningen skal ske med mindst en måneds skriftlig varsel til udgangen af december. 

      5.2         Foreningen kan slette et medlem, som er i restance med kontingent, efter nærmere af bestyrelsen fastsatte regler.

      5.3        Generalforsamlingen kan ekskludere et medlem i overensstemmelse med DJ´s vedtægter §§ 36-41. Eksklusionen skal således for at få endelig gyldighed,                                              godkendes af jægerforbundets hovedbestyrelse. 

      5.4        Medlemskabets ophør medfører ikke krav på andel i foreningens formue. 

6.0              Kontingent og hæftelse.   

       6.1       Medlemmer betaler et af generalforsamlingen fastsat årligt kontingent. 

       6.2       Bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler om kon-tingentreduktion for husstands-, ungdoms-, og seniormedlemmer, samt for ekstraordinære med-lemmer og i                                øvrigt træffe nærmere bestemmelse om forfaldstid mv. 

       6.3        Medlemmerne hæfter ikke for foreningens for-pligtelser. 

       6.4        Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med sin formue. 

7.0          Ordinær generalforsamling.   

       7.1       Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle foreningens anliggender. 

       7.2      Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i februar måned. Forslag der ønskes optaget på dags-ordenen, skal være foreningen i hænde senest 8 dage før                               afholdelse af generalforsamlingen. 

       7.3      Indkaldelse af den ordinære generalforsamling med angivelse af dagsorden skal ske i Jægerforbundets medlemsblad eller ved annoncering i mindst et lokalblad med                     mindst 2 ugers varsel. 

       7.4      Dagsorden skal omfatte følgende punkter: 

 1. Valg af dirigentIndkomne forslag
  1. Valg af stemmetæller
  2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling.
  3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.
 2.  
 3. Fastlæggelse af kontingent
 4. Valg af Bestyrelsesmedlemmer
 5. Valg af suppleanter
 6. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter
 7. Eventuelt. 

8.0      Ekstraordinær generalforsamling.   

       8.1       Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne finder det påkrævet, eller når mindst 2/3 af medlemmerne skriftligt overfor bestyrelsen                                      begærer dette med angivelse af, hvilke sager der ønskes behandlet. 

                    Efter at skriftlig begæring er fremsat overfor bestyrelsen, skal bestyrelsen lade afholde ekstra-ordinær generalforsamling senest 3 uger herefter. Indkaldelse til                                    ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden skal ske i Jægerforbundets medlemsblad eller ved annoncering i mindst et lokalblad med mindst 1                              uges varsel. 

9.0      Afstemninger.  

       9.1       Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer. 

       9.2      Hvert medlem har én stemme. 

       9.3      Afstemning sker skriftlig, hvis dirigenten bestemmer dette, eller hvis mindst 1/3  medlemmer begærer dette. 

       9.4      Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 

       9.5      Beslutninger vedtages ved simpel stemmeflerhed, medmindre andet fremgår af disse vedtægter. 

       9.6       Ændringer af disse vedtægter kan alene vedtages, når mindst 2/3 af samtlige tilstedeværende medlemmer stemmer derfor. 

10.0    Bestyrelsen.     

       10.1      Bestyrelsen, der vælges af og blandt medlemmerne, har den overordnede ledelse af foreningen 

       10.2       Bestyrelsen består af 9 medlemmer. 

       10.3       Valgperioden er 2 år. Genvalg kan finde sted. 

       10.4       Bestyrelsen vælger af sin midte en formand, næstformand  og en sekretær samt en kasserer. 

        10.5       Bestyrelsen afholder møde efter behov, når formanden, eller når 4 ud af 9 medlemmer begærer dette. 

        10.6       Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af medlemmerne er tilstede. 

         10.7       Hvert medlem af bestyrelsen har 1 stemme. 

         10.8       Beslutninger vedtages ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens – eller i dennes fravær næstformandens – stemme afgørende. 

11.0    Tegningsret.  

          11.1       Foreningen tegnes af bestyrelsen i forening eller af formanden, henholdsvis næstformanden, i forening med et andet bestyrelsesmedlem. 

          11.2       Meddelelse af fuldmagt til foreningens løbende dispositioner kan gives til kassereren. 

12.0         Formue og regnskabsår.  

          12.1       Foreningens formue skal anbringes i anerkendte

                         pengeinstitutter eller sikre værdipapirer. 

          12.2       Regnskabsåret er kalenderåret. 

13.0      Revision.  

           13.1       De to revisorer, der vælges af og iblandt med-lemmerne, jf. pkt. 7, reviderer regnskabet og påtegner dette. Revisionen har endvidere til opgave løbende at påse, at                            foreningen administreres hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med de fastsatte retningslinier.  

            13.2     Revisorerne kan foretage uanmeldt kasseeftersyn. 

            13.3     Medlemmer af bestyrelsen kan ikke vælges til revisor. 

14.0   Udvalg. 

             14.1     Udvalgsmedlemmer, samt formænd for disse, udpeges af bestyrelsen 

15.0  Sammenslutning.   

             15.1      Generalforsamlingen kan med mindst 2/3 af samtlige tilstedeværende medlemmers stemmer vedtage, at foreningen sammenlægges med andre lokalforeninger                                under jægerforbundet, således at foreningens aktiver og passiver overtages af den forsættende, fælles lokalforening. 

16.0      Opløsning  

              16.1     Generalforsamlingen kan med mindst 3/4 af samtlige tilstedeværende medlemmers stemmer på to på hinanden  følgende generalforsamlinger, der afholdes med                              mindst en og højest to måneders mellemrum, vedtage at foreningen opløses. 

              16.2     Foreningens eventuelle formue skal – efter at alle forpligtelser er opfyldt - forvaltes af jæger-forbundet i indtil fem år. Stiftes en ny lokal-forening under                                                    jægerforbundet i foreningens område inden for femårsperioden, overføres den forvaltede formue til den nye lokalforening. I modsat fald tilfalder formuen efter                                  femårs periodens udløb jægerforbundet, som skal anvende den til naturbevarende formål. 

17.0    Ikrafttræden.  

               17.1      Disse vedtægter, der er vedtaget på general-forsamlingen den 15. november 2007, træder i kraft, når de er godkendt af Danmarks Jæger-forbund. 

     Disse vedtægter er godkendt af generalforsamlingen den 15. november 2007.

 

© 2023 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes